Menu
Your Cart

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ


Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет

страницата TOPKOZMETIKA.BG, наричана по-надолу за краткост “САЙТЪТ”, преди да я

използвате и услугите, предлагани от нас.


I. Общи разпоредби


Чл. 1. (1) Чрез САЙТЪТ, СИМИТ ООД – дружество, регистрирано по Търговския закон на

Република България, със седалище: гр.В. Търново, ул. Охрид №1, вх. В, ап.4 , ЕИК: 205946280;

предлага определени стоки за продажба.


(2) С настоящите общи условия се уреждат отношенията между „Симит АС” ООД от една страна

и от друга страна – всяко от лицата, използващи САЙТЪТ, наричано по-надолу „ПОТРЕБИТЕЛ”.

Уредените с настоящите Общи условия отношения между лицата по предходното изречение са

отношения, възникващи във връзка с покупката на стоки, чрез използването на САЙТЪТ.

II. Общо описание на услугите


Чл. 2. САЙТЪТ предлагат на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност за извършване на онлайн заявки за

закупуване на стоки от САЙТЪТ. Те Ви предоставят богат избор на реномирани търговски марки

с подробни описания и снимков материал, както и възможността да закупите бързо, удобно и

лесно харесани от Вас стоки, които ще бъдат доставени до избран от Вас адрес .

III. Предлагани стоки


Чл.3 (1) Всяка стока, която ще откриете в САЙТЪТ е придружена със снимков материал,

описание на продукта и цена в български лева.

(2) Симит АС ООД запазва правото си да променя цените на предлаганите артикули.


IV. Регистрация


Чл. 4. (1) Регистрирайки акаунт, посредством използването на имейл, ще си спестите

въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате.


(2) САЙТЪТ Ви дават възможността да се регистрирате и като юридическо лице, като при

регистрацията се въвеждат всички фирмени данни, необходими за издаването на фактура.


(3) При попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да

предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другата изискуема от

електронната форма информация.


(4) Преди изпращане на регистрационната форма от ПОТРЕБИТЕЛЯ , същия може свободно да

поправя въведената от него информация в тази регистрационната форма.


(5) След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция "Моят профил":

адрес за доставка, номер за връзка и т.н.


V. Заявка за покупка


Чл. 5 (1) Продуктите, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ има намерение да купи следва да бъдат добавени

от него в неговата „Кошница”.


(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може предварително да прегледа своята заявка, преди да я изпрати, както и

да се свърже с представител на САЙТА за получаване на повече информация.

(3) В заявката автоматично се описват видът, количеството и точната крайна цена (с включено

ДДС) на стоките, съобразно съдържанието на „Кошницата” на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което той е въвел

по-рано.


(4) При попълването на заявката за покупка ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да представи вярна и

точна информация.


Чл. 6. Изпращането на поръчката от ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за волеизявление за сключване на

договор между ПОТРЕБИТЕЛЯ И САЙТА, съгласно условията, посочени в заявката.


Чл. 7. В срок от 2 работни дни от получаване на заявката представител на САЙТА изпраща на

ПОТРЕБИТЕЛЯ електронно съобщение или телефонно обаждане, с което потвърждава

получаването на заявката и дава информация относно възможността за нейното изпълнение.

"Симит АС" ООД запазва правото си да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите когато

поръчаният(ите) от него артикул(и) не е(са) в наличност, не са в годни за продажба вид или

поради непредвидени обстоятелства, независещи от "Симит АС" ООД поръчаните артикули не

могат да бъдат доставени. С оглед на фирмената политика за качество САЙТЪТ не доставя

артикули, които към момента на постъпилата от ПОТРЕБИТЕЛЯ поръчка не са в добър търговски

вид и/или не отговарят на вътрешнофирмените стандарти за качество.


VI. Отказ за доставка


Чл. 8. САЙТЪТ има право да откаже да достави поръчана стока поради технически или

организационни причини. За този отказ се изпраща изрично уведомление до ПОТРЕБИТЕЛЯ на

посочената от него електронна поща или чрез телефонно обаждане.


VII. Условия за доставка


Чл. 9. Доставката на стока, поръчана чрез използването на САЙТЪТ, се извършва при описаните

в този раздел условия.


Чл.10. Поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока се доставя до 5 (пет) работни дни от изпращане на

заявката, при условие, че адресът за доставка е валиден и е посочен точно.


Чл. 11. Поръчаната стока се превозва в подходяща опаковка съгласно особеностите й, и

използвания транспорт за доставка.


Чл. 12. (1) Поръчаната стока се доставя на адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ в изпратената от

него заявка.


(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката на

адреса по ал. 1.


Чл. 13. ПОТРЕБИТЕЛ, пoдал заявка за купуване на стока от САЙТА, има право да върне тази

стока само в следните случаи:


1. Ако доставената стока не е тази, която е поръчана от ПОТРЕБИТЕЛЯ;


2. Ако доставената стока е с недостатъци;


3. Ако при транспортирането стоката е била повредена;


4. Ако цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати, не е тази, която е била посочена в

САЙТА;


5. Ако не е спазен срокът за доставка.


Извън случаите, изброени в предходната алинея, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да откаже да

получи и заплати стока, за която е подал заявка за закупуване. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ

стори това, той дължи заплащане на извършените разходи за доставката и за връщане на

стоката обратно.


VIII. Недопустими действия


Чл. 14.(1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва действия, които нарушават общо

установените правила за общуване.


(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва злоумишлени действия – разпространяване на

вируси и други действия, нарушаващи права или интереси на САЙТЪТ и/или на трети лица.


IX. Лични данни и тяхната защита


Чл. 15. (1) САЙТЪТ е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на

личните данни.


(2) САЙТЪТ гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни,

предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване

на тази информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни

органи или длъжностни лица, имащи право за изискват необходимата информация.


(3) САЙТЪТ може да използва събраната статистическа информация, за да изготвя вътрешни

статистики за целите на маркетинговите си кампании.


Чл. 16. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с

обработването на личните му данни, както и те да бъдат използвани за целите на отдел

"Маркетинг" и в частност информиране на потребителя за текущи промоции посредством

предоставените от клиента email и/или телефонен номер.


Чл. 17. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на

"бисквитки" от страна на САЙТА , които ни помагат да ви предоставим възможно най-добрата

според нас услуга.

topkozmetika.bg използва бисквитки, за да Ви улесним в пазаруването. Ако продължите да използвате услугите ни, ще приемем че сте съгласни с използването на такива бисквитки. Научете повече за бисквитките в Общите ни условия.